Beställ broschyr

Kontakta SSC

Swedish Study Camp - Gruppresor för unga

Kontakt

Om SSC

Gen. bestämmelser

Swedish Study Camp har specialiserat sig på att organisera resor för unga

Om du har några frågor eller funderingar, är du mer än välkommen att ringa på 0406688288, här kan du prata med våra svenska medarbetare Ida och Elin.

Eller skriv till Ida och Elin på: info@swedishstudycamp.se

Frihet i trygga ramar

Alla anställda hos Swedish Study Camp - Hawaii / Dansk Studie Center har ett gemensamt: vi älskar att resa. Vi har många års erfarenhet inom rese- och kursverksamhet och fokuserar på att ge våra elever personlig service så var och en får bästa möjliga upplevelse. Vi lägger stor vikt på trygghet och säkerhet.

 

På alla våra studiecentra arbetar därför välutbildade skandinaviska ledare med lång erfarenhet.

Vår svenska medarbetare, Ida.

Gruppresa för unga (18-35) - Se världen & förbättra samtidigt dina kompetenser!

Vem är vi?

Swedish Study Camp – Gruppresor för unga är en dansk självständig researrangör (Dansk Studie Center) som har specialiserat sig på att organisera resor för unga. Dansk Studie Center etablerades 1998 och marknadsförs under namnet Tropisk Højskole i Danmark och från och med 2010 i Sverige som Swedish Study Camp - Hawaii. Mer än 5000 ungdomar har hittills åkt iväg med oss vilket har gett oss en gedigen inblick i vad som betyder något vid en resa – nämligen gemenskap, kulturellt utbyte och personlig utveckling.


I Danmark är det väldigt vanligt och mycket populärt att ge sig ut på en resa som kombinerar studier med äventyr à la backpacking, ofta efter studenten men också som en paus i universitetsutbildningen eller jobbet. Det kallas i Danmark för ”höjskolestudier”, och är allmänt känt av både arbetsgivare och unga som ett förnuftigt, roligt och annorlunda sätt att spendera exempelvis sitt sabbatsår på. Vi utökar nu därför vår verksamhet och arrangerar språkresor så att även svenska ungdomar får möjlighet att prova detta koncept, och därmed kunna kombinera sin reslust med utlandsstudier. 

Kontor - Swedish Study Camp

Generelle bestämmelser

Resan genomförs enligt de av Forbrugerrådet antagna bestämmelser för deltagande i sällskapsresor samt lagen om paketresor nr. 472 från 30 juni 1993. Be-stämmelserna utlämnas vid förfrågan.


1. Teknisk Arrangör och Avtalsgrundlag

Dahl Andersen ApS. med relaterade namn; TC-Rejser, Dansk Studie Center, Swedish Study Camp. Efterföl-jande omtalas Swedish Study Camp som SSC. Dahl Andersen ApS. är medlem av Resegarantifonden nr. 1224. Svenska kunder täcks av den danska garanti-fonden. 

Det hänvisas till utsända kataloger samt annat motta-get material, tillika med fakturan och dennes bilaga med mera, som tillsammans utgör avtalet om delta-gande i resan.


2. Anmälan

 Anmälan sker genom betalning av deposition. Genom inbetalning av deposition bekräftar kunden samtidigt att ha accepterat villkoren i dessa bestämmelser samt att fakturan och eventuellt medföljande dokument är i överensstämmelse med det beställda, härunder att namnet på deltagaren specificerat på fakturan är 100 % i överensstämmelse med kundens namn i dennes pass. Blir det härefter nödvändigt att ändra namnet i flygbiljetter, kommer kunden att krävas på dessa om-kostnader.


3. Anmälning till väntelista

Om anmälning sker till en väntelista på en redan utsåld resa, krävs en deposition på 6 000 SEK. Får kunden inte plats på den önskade resan återbetalas 5 800 SEK (expedieringsavgift tillkommer på 200 SEK). Om kunden har en bekräftad plats på en annan resa, träder de allmänna bestämmelserna om återbetalning vid avbeställning i kraft.


4. Deposition

För SSC utgörs depositionen av 6 000 SEK. Inbetald deposition är personlig. Är det mindre än 90 dagar till avresa, betalas det samlade beloppet för resan vid beställning.

5.Slutbetalning

Restbeloppet for resan betalas normalt senast 90 da-gar innan avresa. Biljetter skickas via mail senast två veckor innan avresa eller utdelas på flygplatsen vid avresa.


6. Resans pris

Priset på de enskilda tjänsterna framgår av materialet. Fakturan anger det samlade beloppet som kunden ska betala. Beloppet angivet som resans pris inkluderar inte utgifter för visum, vaccinationer och dylikt, då kunden själv ska försäkra sig om att ting i denna förbindelse är ordnade. Dock kommer SSC att vara behjälplig med hänsyn till visum och skicka vägledning om vaccinationer med mera. 


7. Reservation för prisändringar

SSC reserverar för prisändringar som kan ske i pro-grammets giltighetsperiod till följd av ändringar i trans-portomkostnader, skatter, avgifter och omkostnader för relevanta tjänster, valutakurser samt andra omständigheter som SSC inte har inflytande över. SSC har rätt att företa prisändringar som följd av eventuella ändringar utanför SSC’s kontroll. Dock ska kunden härom underrättas skriftligen fortast möjligt och senast 8 dagar innan avresa. Uppgår förhöjningen till mer än 10 % är kunden berättigad att annullera resan utan avgifter, dock under förutsättning att det meddelas SSC omedelbart efter att kunden har fått meddelandet om förhöjningen.


8. Flygresa och kurspris vid anmälning senare än tre månader innan avresa

Vid köp av paketresa där flyg ingår är kunden garante-rad flygresa tillsammans med andra deltagare, om resan beställs senast tre månader innan avresa. Det är dock ingen garanti för att hela gruppen reser med samma flyg.  Vid beställning av resa senare än tre månader innan avresa, kan flygresa med andra deltagare och kurspriset inte garanteras.


9. Resedokument

I alla avresedokument framgår det vilka tjänster kunden är berättigad till. Tjänster, som inte är angivna i dessa, ska kunden själv stå för.


10. Avbeställning

Vid avbeställning mer än 90 dagar innan avresa återbe-talas 40 % av depositionen. Vid avbeställning mindre än 90 dagar innan avresa återbetalas ingenting av depositionen. Vid avbeställning mindre än 60 dagar innan avresa återbetalas resans pris inte.

Generellt gäller det, att om förhållandena på destinat-ionen inom 14 dagar innan avresa är av sådan karaktär att närliggande fara finns för kundens liv eller hälsa, återbetalas resans samlade pris. Villkoret är dock att danska myndigheter, tex Utrikesdepartementet, direkt avråder resa till vederbörande område. Detta gäller dock inte, ifall kunden vid ingående av avtal kände till vederbörande händelse eller om händelsen var allmänt känd. 

Återbetalningar företas den förste varje månad. 


11. Avbeställningsskydd

Det är obligatoriskt att teckna ett avbeställningsskydd. Detta skydd täcker utgifter i förbindelse med avbeställning vid akut sjukdom, olyckstillfälle och dödsfall som inträffar innan avresa. Skyddet tecknas hos försäkringssällskap. Försäkringen ska tecknas vid slutbetalningen av resan. Vänligen se villkor för avbeställningsskydd på www.gouda.dk eller www.danskstudiecenter.dk/714. Där hittar du även blanketter för skadeanmälan. Beloppet återbetalas inte, oavsett orsak till avbeställning. 


12. Överlåtelse av resan

Överlåtelse av resa eller inbetald depositionsavgift accepteras normalt sätt inte.


13. Ändring av resa

Önskar kunden att göra ändringar efter beställd resa är mottagen och bekräftad gäller följande regler: fram tills 90 dagar före avresa kan en första ändring göras kostnadsfritt, om ändringen gäller från en resa till en annan enligt avtal med SSC. Senare ändringar betraktas som avbeställning och nybeställning såvida inte annat är avtalat med SSC. Se regler om avbeställning ovan.


14. Reseförsäkringar:

Det är obligatoriskt att teckna sjukförsäkring via SSC. Detta görs i förbindelse med betalning av slutfaktura. Eventuella existerande fysiska och psykiska åkommor, SKALL upplysas till SSC vid beställning av resan, som ska förhandsgodkänna åkomman. SSC påtar sig inget ansvar för bristfälligt försäkringsskydd i tillfälle av existerande åkommor, som inte är upplysta på förhand. Ifall förhandsgodkännande av försäkringssällskapet krävs, tillfaller ansvaret att skaffa en sådan kunden själv. Vid avsaknad av förhandsgodkännande är SSC inte förpliktad att ta med kunden och våra allmänna villkor för avbeställning träder i kraft.


15. Ändring av resa

Önskar kunden att företa ändringar efter beställningen är mottagen och bekräftad, gäller följande regler: Tills 35 dagar innan avresa kan ändring företas mot en av-gift på 600 SEK. Senare ändringar betraktas som av-beställning. Se regler om avbeställning ovan. Om kun-den inte dyker upp till avresa, företas inga återbetal-ningar. Detta gäller också om frånvaron beror på av-saknad av eller ogiltigt pass, visum, vaccineringar, eller andra nödvändiga resedokument – inkluderande fel i det HELA namn som rapporterats till SSC. 


16. Ändringar/inställd resa innan resans start:

SSC kommer fortast möjligt att ge besked om resan ställs in, eller om det i övrigt innan avresa visar sig att det kommer bli nödvändigt att företa ändringar. Skulle resans pris härvid bli billigare återbetalas skillnaden av SSC, liksom kunden vid godkännande förpliktar sig att betala eventuell skillnad till följd av att resan blir dy-rare. Ytterligare krav kan inte göras gällande. Vill kun-den i förbindelse med SSC’s ändringar eller inställd resa göra krav gällande gentemot SSC, ska detta ske inom 7 dagar från och med SSC’s meddelande om ändringen. I motsatt fall förloras rätten till att göra krav gällande.


17. Minimum antal deltagare

Skulle resan bero på ett minimum antal deltagare, och det visar sig, att antal anmälningar inte är tillräckliga, är detta en giltig grund för SSC att ställa in resan. Detta kommer alltid att ske senast 3 veckor innan avresa. Så snart kunden har inbetalat deposition, har kunden ac-cepterat annulleringsrätten för brist på anmälningar, men har krav på återbetalning av det fulla inbetalda beloppet.


18. Kundens ansvar

Kunden ska ansvara för det till resan nödvändiga pass, visum och vaccinationer. Kunden förpliktar sig till att hålla sig underrättad om ev. ändrade mötestider, vidare- och/eller hemresetider samt bekräftelse av flygturer vid att kontakta agenter och flygsällskap. Detta ska ske senast 24 timmar, oftast 72 timmar, innan korrekt mötestid, såvitt inte annat anges i resplanen. Kunden förpliktar sig likaledes till att anlända punktligt på de i resplanen eller liknande utlysta mötesplatser och tidpunkter innan turer, vidare-, ut- och hemresa. Uteblir kunden från resan eller delar härav, tillgodogörs detta inte för. Detta gäller likaledes ifall uteblivelsen beror på bristfälligt eller ogiltigt pass, visum, vaccinationer eller andra nödvändiga resedokument - härunder fel i upplyst helt namn.


19. Ändringar och reklamationer efter avresa

Skulle det uppstå brister efter påbörjad resa, ska all reklamation föregå strax och direkt i nämnd ordningsföljd: lokala reseledare/guider, lokala arrangörer och agenter på plats eller i landet i överensstämmelse med resedokumentet. Som följd härav kommer utgifter till uppringning till SSC i Danmark inte bli tillgodogjorda, likaledes kommer eventuell "mottagaren betalar samtalet"  att avkrävas kunden. Reklameras det inte i tid, förloras rätten till att åberopa bristen.

Dessutom gäller det att ifall deltagaren under resan inte vidhåller SSC’s reglemente för god ordning, eller överträder gällande lands lagar eller i det tillfälle att kunden inte har upplyst SSC omkring existerande fysiska och psykiska åkommor och.dylikt, kommer vistelsen att avbrytas och kunden bli hemskickad för egen räkning, utan att det i övrigt kommer kunna krävas kompensation för den bristande delen av vistelsen.


20. SSC’s ansvar

SSC uppträder som agent för de flygsällskap med vilka det företas reservationer och utställes biljetter till. SSC’s ansvar för brister, samt person- och tingsskador, är begränsat till det ersättningsansvar våra leverantörer har i överensstämmelse med internationella konventioner.

SSC påtar sig inget ansvar for ändringar, förseningar och dylikt som är en följd av avtalsbrott, överenskomna strejker, väderlek, eller förhållanden som står utanför SSC’s inflytande.


21. Generellt, härunder Avgifter

Alla priser i katalogmaterialet, och på hemsidan, är vägledande och det reserveras för eventuella tryckfel, ändringar av valutakurser, uppenbara fel, förhöjda skatter och avgifter och andra utifrån kommande orsaker till prisändringar. Då resorna ofta företas till ”icke-västliga länder”, må programdetaljer tas med reservation för ändringar på grund av vind, väder med mera.

I förbindelse med ändring och annullering av individuella flygbiljetter kommer det ofta att föreligga avgifter. 


22. Dansk rätt gällande:

I tillfälle av oenighet ska dansk rätt reglera varje krav som ställs på SSC, och eventuell stämning ska anläggas vid dansk domstol eller vid skiljedom i Danmark.


Uppdaterad 19 januari 2014

Dahl Andersen ApS

Dansk Studie Center Reg. i Rejsegarantifonden 1224

Dansk Studie Center
Tlf. +45 4817 1060
info@danskstudiecenter.dk
Copyright © 2018